Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси

Покана

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН Свали поканата ...

Изпълнение на дейности през м. Октомври

Наетите лица в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ по  проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан продължават да извършват дейности по подобряване облика на общината. Работниците по поддръжка пътища се грижат за почистването на улици и тротоари от паднала листна маса от дърветата, паднали камъни и пясък от скатовете, поддържат и ремонтират пътни настилки и отводнителни съоръжения, водостоци, м ...

Изпълнение на дейности през м.Септември

В периода 25-27 септември, психологът към Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” Мадан проведе поредните групови консултации с лицата от целевата група, които са социално изолирани и демотивирани. Те имат нужда от подкрепа и подпомагане за развитие на социални умения и трудови навици за по-лесно интегриране, развитие на различни навици и умения за живот, както и организиране на свободното време, отдих и развлечения. След проведените консултации, лицата от уязв ...

Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги

Създаденото Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство-Мадан“ по Проект №BG05M9OP001-2.010-0702 “Развитие на социално предприемачество в община Мадан” в изпълнение на Дейност 7 „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ извършва последващо анкетно проучване за търсене на нови партньори/канали за реализация на предлаганите услуги и произвежданите стоки/. Анкетното проучване се ...

Изпълнение на дейности през м.Август

Във връзка, с реализацията по  проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан и създаденото Общинско Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейски социален фонд, се изпълняват заложените дейности по проекта. Продължава изпълнението на  Административн ...

Продължава изпълнение на дейностите, през м.юли

      Продължава изпълнение на дейностите, през м.юли в създаденото Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан” по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан". Назначените лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица/хора с увреждания/  на длъжностите „работник, озеленяване” и „работник, поддръжка на пътища” продължа ...

Извършени дейности през месец Юни

Във връзка, с реализация проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, Процедурачрез подбор на проекти № BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.0 ...

ОСП „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предоставя възможност на желаещите да се възползват от услугата „ГРАДИНАРСТВО“

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предоставя възможност на желаещите да се възползват от услугата „ГРАДИНАРСТВО“, включваща следните подуслуги: почистване на площи; фрезоване на площи; косене на трева; обработване на почва на кв.м. За ползването на желаната от Вас услуга е необходимо да бъде подадено заявление по образец в ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН” с адрес: гр. Мадан ...

Кампания по популяризиране на ползите и приноса от създаденото ОСП„Озеленяване и благоустройство – Мадан“ черз флаери/листовки/диплянки

ОСП„Озеленяване и благоустройство – Мадан“ проведена информационна кампания, чрез разпространяване на флаери/листовки/диплянки за популяризиране на ползите и приноса от създаденото ОСП„Озеленяване и благоустройство – Мадан“. За целта бяха привлечени доброволци, които взеха активно участие в кампанията. ...

Започна почистване и оформяне на алеите, които се засаждат с пролетни цветя, подходящи за сезона

По проект BG05M9ОP001-2.010-0702-СО1 "Развитие на социалното предприемачество в община Мадан", започна  почистване и оформяне на  алеите, които  се засаждат с пролетни цветя, подходящи за сезона. ...