Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси

Изпълнение на дейности през м.Август

Във връзка, с реализацията по  проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан и създаденото Общинско Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейски социален фонд, се изпълняват заложените дейности по проекта. Продължава изпълнението на  Административн ...

Продължава изпълнение на дейностите, през м.юли

      Продължава изпълнение на дейностите, през м.юли в създаденото Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан” по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан". Назначените лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица/хора с увреждания/  на длъжностите „работник, озеленяване” и „работник, поддръжка на пътища” продължа ...

Извършени дейности през месец Юни

Във връзка, с реализация проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, Процедурачрез подбор на проекти № BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.0 ...

ОСП „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предоставя възможност на желаещите да се възползват от услугата „ГРАДИНАРСТВО“

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предоставя възможност на желаещите да се възползват от услугата „ГРАДИНАРСТВО“, включваща следните подуслуги: почистване на площи; фрезоване на площи; косене на трева; обработване на почва на кв.м. За ползването на желаната от Вас услуга е необходимо да бъде подадено заявление по образец в ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН” с адрес: гр. Мадан ...

Кампания по популяризиране на ползите и приноса от създаденото ОСП„Озеленяване и благоустройство – Мадан“ черз флаери/листовки/диплянки

ОСП„Озеленяване и благоустройство – Мадан“ проведена информационна кампания, чрез разпространяване на флаери/листовки/диплянки за популяризиране на ползите и приноса от създаденото ОСП„Озеленяване и благоустройство – Мадан“. За целта бяха привлечени доброволци, които взеха активно участие в кампанията. ...

Започна почистване и оформяне на алеите, които се засаждат с пролетни цветя, подходящи за сезона

По проект BG05M9ОP001-2.010-0702-СО1 "Развитие на социалното предприемачество в община Мадан", започна  почистване и оформяне на  алеите, които  се засаждат с пролетни цветя, подходящи за сезона. ...

Дейности по отводняване, подравняване на насипи по пътищата и подготовка на площите за озеленяване по населените места

Наетите лица по проекта извършват дейности по отводняване, подравняване на насипи по пътищата и извършват подготовка на площите за озеленяване по населените места. ...

Проведено анкетно проучване в периода от 01.02.2019 год. до 28.02.2019 год, по проект "Развитие на социално предприемачество в община Мадан"

В изпълнение на Дейност 7 „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ отПроект №BG05M9OP001-2.010-0702 “Развитие на социално предприемачество в община Мадан”, е извършено проучване на територията на община Мадан, вкл. съседни общини, проучване за търсене на нови партньори/канали за реализация на предлаганите услуги и произвежданите стоки/. Анкетното проучване е осъществено чрез метода на интервю/анкета, про ...

Актуална информация и новини за дейността на работещите от уязвимите групи по проекта

Актуална информация и новини за дейността на работещите от уязвимите групи по проект и техния принос при изпълнение на заложените задачи от създаденото Социално Предприятие"Озеленяване и благоустройство-Мадан". ...

НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ”РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН”

Вече един месец община Мадан в качеството си на бенефициент по проект BG05M9ОP001-2.010-0702-СО1 "Развитие на социалното предприемачество в община Мадан" цели да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазар на труда и други социално изключени лица, чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика. Осигурена е заетост дванадесет месеца на лица от уязвимит ...