Продължава изпълнение на дейностите, през м.юли

      Продължава изпълнение на дейностите, през м.юли в създаденото Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан” по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан". Назначените лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица/хора с увреждания/  на длъжностите „работник, озеленяване” и „работник, поддръжка на пътища” продължават да извършват дейностите възложени в индивидуалните работни графици. „Работник, озеленяване” полагат грижи за засадените цветя и храсти; поддържат тревните площи; извършват дейности свързани с подобряване облика на определените райони. „Работник, поддръжка на пътища” се грижат за почистване и поддържане на улици, пътища, мостове и други, косят тревни площи и подрязват храсти; следят за осигуряване на необходимата видимост на пътя; подравняват, оформят, изкопи и насипи.