Извършени дейности през месец Юни

Във връзка, с реализация проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, Процедурачрез подбор на проекти № BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0702-C01 и в изпълнение на Дейност 6 “Осигуряване на заетост за период до 12 месеца“, през м.юни наетите лица по проекта извършват следните дейности според длъжността си:

  • Полагане на необходимите грижи за засетите цветя, като се извършват дейности по тяхното отглеждане, прекопаване, плевене, поливане, пръскане с препарати и др;
  • Почистване и поддържане на улици, пътища, мостове и други, вкл. косене на треви и храсти, така че да не пречат на пътната обстановка и др.

В резултат на дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“ създадено по проект „Развитие на социално предприемачество в община Мадан е подобрен облика на населените места и създадена по-привлекателна среда на живот за населението и гостите на община Мадан. И не на последно място е осигурена подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика.