Започна почистване и оформяне на алеите, които се засаждат с пролетни цветя, подходящи за сезона

По проект BG05M9ОP001-2.010-0702-СО1 "Развитие на социалното предприемачество в община Мадан", започна  почистване и оформяне на  алеите, които  се засаждат с пролетни цветя, подходящи за сезона.