Изпълнение на дейности през м. Октомври

Наетите лица в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ по  проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан продължават да извършват дейности по подобряване облика на общината.

Работниците по поддръжка пътища се грижат за почистването на улици и тротоари от паднала листна маса от дърветата, паднали камъни и пясък от скатовете, поддържат и ремонтират пътни настилки и отводнителни съоръжения, водостоци, мостове и др. Подравняват, профилират и оформят банкети и откоси.


Работниците по озеленяване почистват, окопават и обработват почвата за засаждане на есенни цветя. Оформят нови цветни лехи от отгледаните в разсадника, теменужки (различни видове) и парички на територията на община Мадан и полагат необходимите грижи за тях.