Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси
Министерство на труда и социалната политика
https://www.mlsp.government.bg/
Агенция за социално подпомагане
http://www.asp.government.bg/
Европейски социален фонд
http://esf.bg/
Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg
Единен информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове
https://www.eufunds.bg/bg