За проекта

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

ДА СЕ УЛЕСНИ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И ДА СЕ ОСИГУРИ ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ДРУГИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИ ЛИЦА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ ИНТЕГРАЦИЯ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА.

СПЕЦИФИЧНИ  ЦЕЛИ:

1) Да се подобри качеството на живот в община Мадан, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на лица от рискови групи;

2) Да се осигури подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика;

3) Да се улесни достъпа до заетост на целевата група въз основа на модернизиране на социалната политика на община Мадан;

4) Да се създадат условия за заетост и съответно заемане на по-качествени работни места чрез психологическо подпомагане, мотивиране и професионално обучение;

5) Да се извърши проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги от общинското социално предприятие;

6) Да се популяризира социалната икономика и социалното предприемачество, чрез създаване на Интернет страница по проекта.

Проекта  включва мерки в подкрепа на изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”, заложени в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР), а именно целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Проект „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН” съответства на целите, заложени в стратегическите документи, целящи създаването на условия за социалното включване на уязвими групи и пълноценна интеграция на хората с увреждания – Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 година, Национални планове за действие по заетост, Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г., Актуализираната стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г., Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната здравна стратегия 2014- 2020 г. и спомага за изпълнение на целите и приоритетите заложени в Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г.

ПРОЕКТЪТ Е В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОП „РЧР” 2014-2020 Г. – ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ/ИП/ 4. ОБЩАТА МУ ЦЕЛ ДОПРИНАСЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСТАВЕНАТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 КЪМ ИП 4 НА ПРОГРАМАТА, НАСОЧЕНА КЪМ "УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЛЕД ПОЛУЧЕНА ПОДКРЕПА". ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ В ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ДОПУСТИМИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ЕДИН КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG05M9OP001- 2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

1) СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН“

След одобрение на Проектно предложение „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“, Бенефициента предприема действия за регистриране на ново общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“ в периода от уведомлението за одобрение до датата на сключване на Административен договор за представяне на безвъзмездна помощ, което отговаря на следните изисквания: а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което: (i) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост и/или (ii) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел; б) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел; и в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.

В рамките на дейността се предвижда реализация на следните поддейности:

1.1. Извършване на текущ ремонт на помещение, определено за административен офис на създаденото в рамките на настоящото проектно предложение ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ: Във връзка с улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика, община Мадан предвижда да се създаде ново Социално предприятие. За целта по проекта се предвижда да се извърши текущ ремонт на помещение, разположено на І–ви етаж от масивна сграда на четитри етажа с идент.№46045.501.158.1, със застроена площ 726 кв.м.,построена в имот с идент. №46045.501.158, с местонахождение гр.Мадан, ул. „Обединение“ 14, /Административна сграда на община Мадан/ - публична общинска собственост, съгласно АОС № 65/01.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията при МРС с вх. рег. № 335/01.06.2012 г., акт №7, том ІІ. Предвиждат се следните СМР: демонтаж на ламперии, настилки, вградени шкафове; ремонтни работи по ел.инсталациии и подмяна на осв.тела; мазилки и шпакловки по стени и тавани; направа на нова настилка от ламинат. С ремонтните дейности, няма да се засегне конструкцията на сградата, няма да се извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове, нито направа на отвори в тях. В общинското социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан” ще се съхранява пълна информация за персонала, чрез създаване на специални досиета за всеки, поддържане и следене на графиците, отчитане на работата, получаване на необх. информация.

1.2. Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на СП /обособяване на 3 работни места: Директор – 1 бр., Психолог– 1 бр. и Счетоводител, той и експерт „Човешки ресурси“/ЧР/ - 1 бр. в помещение общинска собственост/:

2) КАДРОВО И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН“.

Целевите групи, включени в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, напълно съвпадат с проблемите и нуждите на УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ, живеещи на територията на община Мадан.Те се нуждаят от помощ и подкрепа, живеят в някаква степен на социална изолация и са изправени пред редица проблеми в ежедневието си.

Община Мадан като кандидатстваща организация е определила следната целева група към която да е насочен проекта: *ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ и *ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ДРУГИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИ ЛИЦА чрез осигуряване на заетост за период от 12 м. в създаденото общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустройство - Мадан”. Дейността дава възможност за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, чрез създаване на 37 бр. работни места в Социалното предприятие. Предоставя и възможности за връщането на реалния пазар на труда на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.

Ще проведе конкурс за избор на персонал, в съответствие с Коедкса на труда /КТ/, за следните длъжности:

·      ДИРЕКТОР предприятие (Код по НКПД - 11206006) - 1 бр.: Отговорен за цялостната дейност на социалното предприятие като ръководи и отговоря за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в него;

·      ПСИХОЛОГ (Код по НКПД - 2634 6001) - 1 бр.: Ще развива социални умения и трудови навици на лицата от допустимата целева група, ще разработва индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и ще ги прилага, ще подкрепя лицата по време на работа и в организирането на свободното им време, ще поощрява автономността и независимостта им;.

·      СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ (Код по НКПД - 24116004) - 1 бр: Отговорен за воденето на финансово - счетоводната документация и отчетност на предприятието, вкл.администриране дейностите по управление на човешките ресурси при стриктно спазване на регламентиращото ги законодателство и политика на предприятието;

·      „РАБОТНИК, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” (Код по НКПД - 92140015) и „РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА НА ПЪТИЩА” (Код по НКПД - 93120006).  - 34 бр.лица, предоставящи услуги по озеленяване и благоустройство на територията на община Мадан.

3) ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ "АЗ МОГА“.

Мотивационното обучение е обучение за стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда, включително към придобиване/повишаване на професионална квалификация и/или заетост. Посредством реализацията на настоящата дейност представителите на целевата група ще придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост и адаптиране към условията на вече заето работно място. Това са лица, които живеят в бедност и социална изолация, нуждаят се от помощ и подкрепа, демотивирани са, и са изправени пред редица проблеми в ежедневието си. С реализация на дейността ще се повиши мотивацията на целевата група за започване на работа, ще се насърчи изграждането на умения за себеизследване и себеутвърждаване.

4) СОЦИАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В СЕКТОРА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА.

Лицата от целевата група са социално изолирани, демотивирани и имат нужда от подкрепа и подпомагане за професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, подпомагане за развитие на социални умения и трудови навици, подкрепа по време на работа и в организирането на свободното им време, поощряване за самостоятелно справяне и независимост. В рамките на дейността се предвижда наетият психолог- 1 бр., който ще социализира и интегрира професионално представителите на уязвимата целева група от проекта.          

Психологът ще прилага мерки, насочени към поощряване участието на наетите лица в социалния и професионалния живот, съобразени със спецификите на всеки отделен случай чрез: * Развитие на умения за общуване и работа в група; * Развитие на различни навици и умения за живот; * Придружаване и подкрепа по време на работа; * Организиране на свободното време, отдих и развлечения (в т.ч. културни и развлекателни дейности, любителски и професионален спорт и др.); * Подкрепа за формиране на трудови навици; * Дейности, които поощряват автономността и независимостта (помагате на лицето да поддържа личната си автономност, помагате на лицето да осъзнае индивидуалните си способности и ресурси, помагате на лицето да намира собственото си жизнено пространство). * Разработване на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане При изпълнение на гореизложените мерки Психолога ще се ръководи от възможностите и уменията на лицата, в зависимост от техните силни страни и индивидуални ресурси и ще определя услугите по консултиране и подкрепа, с цел гарантиране на адекватна подкрепяща среда.

5) ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Предвижда се организиране и провеждане на обучениe за придобиване на професионална квалификация в съответствие с изискванията на ЗПОО. Дейността ще стартира с внимателен подбор, в съответствие със ЗОП на обучаваща организация, която да проведе обучение по придобиване на професионална квалификация. Предвидените обучения за придобиване на професионална квалификация ще се извършат по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката и ще доведат до придобиване на степен на професионална квалификация, удостоверено със съответния документ съгласно чл.38, ал.2 и ал.3 от ЗПОО.Обученията по придобиване на професионална квалификация ще се осъществяват от лица, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдената квалификация и правоспособност е в съответствие с нормативната уредба и държ.образователно изискване за извършване на съответното обучение на възрастни. Предвидените обучения по тази дейност са както следва:

1.   Обучение за придобиване на професионална квалификация-професия "РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО" с КОД на професията: 622030, КОД на специалност: "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО" –6220301: продължителността на курса ще бъде с общ хорариум от 300 учебни часа, съответно по 8 /осем/ учебни часа дневно, като времетраенето на 1 учебен час е 45 минути. Ще бъдат обучени 17 лица от целевата група.

2.   Обучение за придобиване на професионална квалификация-професия "ПОМОЩНИК ПЪТЕН СТРОИТЕЛ" с КОД на професията:582090, КОД на специалност: "ПЪТИЩА, МАГИСТРАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"–5820901: продължителността на курса ще бъде с общ хорариум от 300 уч.часа, съответно по 8 /осем/ уч. часа дневно, като времетраенето на 1 учебен час е 45 минути. Ще бъдат обучени 17 лица от целевата група.

6) ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ ЗА ПЕРИОД ДО 12 МЕСЕЦА

Преминалите  обучителни курсове 34 лица ще бъдат включени в заетост за период от 12 месеца в създаденото Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“. Те ще бъдат назначени на длъжностите „РАБОТНИК, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” (Код по НКПД - 92140015) и „РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА НА ПЪТИЩА” (Код по НКПД - 93120006). Средствата за трудовото възнаграждение са в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година. Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица от работодателя ще бъдат уредени при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата ще бъдат наети по трудово правоотношение, като назначението им НЕ представлява нетно увеличение на броя на персонала в сравнение със средния брой на персонала през последните дванадесет месеца.

Наетите лица ще извършват дейности по укрепване, отводняване, подравняване, профилиране и оформяне на изкопи, насипи, банкети и откоси; изработване, поддържане и ремонтиране отводн. пътни съоръжения и др.; подготовка на площите за озеленяване; подготвяне на посадъчния и озел.материал; засаждане и грижи за засадената декоративно-дървесна и храстова растителност; затревяване и поддържане на тревните площи и др. Предвижда се създаване на РАЗСАДНИК ЗА ГРАДИНСКИ ЦВЕТЯ И ХРАСТИ в имот – частна общинска собственост, находящ се в местност Ломе, с. Средногорци, общ. Мадан, предоставен за ползване на създаденото СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ. Наетите лица, преминали обучение „РАБОТНИК, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” ще поливат, окопават, плевят и обработват с торове и препарати почвата и насажденията. При качествено реализиране на тези дейности разсадникът може да донесе собствени приходи, които да се инвестират в същата дейност, като по този начин се осъществи устойчивост на постигнатото с настоящото проектно предложение.

7) ПРОУЧВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗРАБОТВАНИТЕ СТОКИ И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

Целта на дейността е определяне на потребителските потребности и нагласи, вкл. проучвания на съществуващия пазар за съответните стоки и услуги и възможностите за реализация. Предвижда се да се извърши проучване на територията на община Мадан, вкл. в съседни, което ще даде възможност за: анализ на състоянието и перспективи за развитие на социалното предприемачество; анализ на потребителските нагласи; ще се очертаят основните насоки и препоръки за развитие на социалното предприемачество. Ще бъдат анкетирани/интервюирани търговци, като потенциални партньори, които да подпомагат предлагането на услугите и продажбата на стоките, потребители, представители на заинтересованите страни и на местното население. Ще се изследва търсенето, ценовите равнища и възможностите за пазарна реализация на предлаганите услуги/произведените стоки. Ще се утвърди модела и дизайна на продуктовия асортимент; промотиране и рекламиране на предлаганите услуги/стоки и произвежданите продукти; възможните начини за продажба; изследване на ценовите равнища; прогнозиране на търсенето и развитието на пазара за дадена стока и др.

Резултатите от проучването ще дадат възможност да се направи анализ на ситуацията и да се планират бъдещи действия. Ще се поставят цели, приоритети, ще се създаде ясна представа за желано и достижимо бъдещо състояние /визия/. Всичко това ще спомогне за разработването и утвърждаването на продуктовия асортимент; начините на промотиране и рекламиране на предлаганите услуги/стоки и произвежданите продукти; възможните начини за продажба; изследване на ценовите равнища; прогнозиране на търсенето и развитието на пазара за дадена стока/услуга и др. Последващи периодични проучвания ще дават възможност за диверсифициране на производството в случай на промяна на нагласите на потребителите и/или конюктурата на пазара.

8) СОЦИАЛЕН МАРКЕТИНГ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Социалното предприемачество и социалните предприятия, като част от социалната икономика, представляват все още неоползотворен модел, който има свои специфични черти и характеристики. Социалните ползи от тях се измерват главно с интеграцията и реинтеграцията на хората в неравностойно положение в обществения живот. Необходимо е да се популяризира както ползите и приноса на социалните предприятия за икономическото и социалното развитие като цяло и в частност ползите и приноса от създаденото СП „Озеленяване и благоустройство – Мадан“. Влиянието на Интернет върху света на информационните и телекомуникационните услуги няма аналог в историята на човечеството. Той се явява средство за общуване в глобален мащаб, средство, което може да ни свърже с информационни източници, физически намиращи се на хиляди километри от нас. В тази връзка Кандидатстващата организация предвижда създаване и поддържане на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА/УЕБ-САЙТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. Основната задача на Уеб-сайтът е да функционира като виртуален бизнес инкубатор за социално предприемачество. Екипът по проекта ще обезпечи информационното снабдяване с материали, касаещи социалното предприемачество. Актуална информация ще се публикува под формата на новини. Сайтът ще бъде таргетиран за хора в неравностойно положение. В рамките на интернет страницата ще се създаде интерактивна част за общуване, където всички потребители ще могат да обменят опит и информация.Този виртуален механизъм ще създаде предпоставки за изграждане на мрежа за обмяна на опит и добри практики в сферата на социалното предприемачество, а също така и възможност за комуникация и възникване на партньорски взаимоотношения. Ще се получи база данни от публикации, документи, статии и новини, по темата за социалното предприемачество. Предвиденият широк обхват от цели на Уеб-сайтът гарантира мултипликацията и устойчивостта на постигнатите резултати по проекта, до информацията, ще имат достъп всички потребители. Интернет страницата ще даде възможност на УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ да бъдат информирани за възможностите, която им предоставя социалното предприятие. В допълнение същата ще служи и като инструмент за споделяне на опит и добри практики от реализацията на проекта, както и за популяризация на социалното предприятие.

 

 

ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

БИСЕР МИНЧЕВ – РЪКОВОДИТЕЛ

ГАЛИНА ИВАНОВА – КООРДИНАТОР

ФЕДКА КУКАЛЕВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА – ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК