Изпълнение на дейности през м.Август

Във връзка, с реализацията по  проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан и създаденото Общинско Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейски социален фонд, се изпълняват заложените дейности по проекта.

Продължава изпълнението на  Административния договор, като за целта е доставен и монтиран  РАЗСАДНИК ЗА ГРАДИНСКИ ЦВЕТЯ И ХРАСТИ в имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за ЧОС № 45 от 21.02.2007 г., находящ се в местност Ломе, с. Средногорци, общ. Мадан, предоставен за ползване на създаденото ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО - МАДАН”. Наетите лица, преминали обучение „работник, озеленяване” поливат, окопават, плевят и обработват с торове и препарати почвата и насажденията. При качествено реализиране на тези дейности разсадникът може да донесе собствени приходи, които да се инвестират в същата дейност, като по този начин ще се осъществи устойчивост на постигнатото с настоящото проектно предложение. Поддържането на разсадника се осъществява от лицата, преминали обучение за придобиване на професионална квалификация. За целта се почисти терена от израснали дървета, храсти, камъни, след това се извърши подготовка на почвата - оране, фрезоване и оформяне на лехи. През месец август работниците по озеленяване посяха посадъчен материал на градински цветя със семена за есенен разсад на теменужки - различни видове и парички, като една част от тях ще бъдат продадени за полза на предприятието извършващо тези услуги, а другите ще се засеят на определените за целта места, за поддържане облика на община Мадан. „Работник, поддръжка пътища” продължават да изпълняват дейностите по индивидуалните работни графици за месец август.

Чрез наетите лица е улеснен достъпа на заетост и осигурена подкрепа за социално включване на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица и са създадени подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика. По този начин се подобрява качеството на живот в община Мадан, чрез развитие на социалната икономика и е осигурена заетост на лица от рискови групи. Създадени са условия на заетост  за заемане на по-качествени работни места, чрез психологическо подпомагане и мотивиране.