Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси

Извършени дейности през месец Юни

Във връзка, с реализация проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, Процедурачрез подбор на проекти № BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.0 ...

ОСП „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предоставя възможност на желаещите да се възползват от услугата „ГРАДИНАРСТВО“

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предоставя възможност на желаещите да се възползват от услугата „ГРАДИНАРСТВО“, включваща следните подуслуги: почистване на площи; фрезоване на площи; косене на трева; обработване на почва на кв.м. За ползването на желаната от Вас услуга е необходимо да бъде подадено заявление по образец в ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН” с адрес: гр. Мадан ...

Започна почистване и оформяне на алеите, които се засаждат с пролетни цветя, подходящи за сезона

По проект BG05M9ОP001-2.010-0702-СО1 "Развитие на социалното предприемачество в община Мадан", започна  почистване и оформяне на  алеите, които  се засаждат с пролетни цветя, подходящи за сезона. ...

Кампания по популяризиране на ползите и приноса от създаденото ОСП„Озеленяване и благоустройство – Мадан“ черз флаери/листовки/диплянки

ОСП„Озеленяване и благоустройство – Мадан“ проведена информационна кампания, чрез разпространяване на флаери/листовки/диплянки за популяризиране на ползите и приноса от създаденото ОСП„Озеленяване и благоустройство – Мадан“. За целта бяха привлечени доброволци, които взеха активно участие в кампанията. ...

Дейности по отводняване, подравняване на насипи по пътищата и подготовка на площите за озеленяване по населените места

Наетите лица по проекта извършват дейности по отводняване, подравняване на насипи по пътищата и извършват подготовка на площите за озеленяване по населените места. ...

Проведено анкетно проучване в периода от 01.02.2019 год. до 28.02.2019 год, по проект "Развитие на социално предприемачество в община Мадан"

В изпълнение на Дейност 7 „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ отПроект №BG05M9OP001-2.010-0702 “Развитие на социално предприемачество в община Мадан”, е извършено проучване на територията на община Мадан, вкл. съседни общини, проучване за търсене на нови партньори/канали за реализация на предлаганите услуги и произвежданите стоки/. Анкетното проучване е осъществено чрез метода на интервю/анкета, про ...

Актуална информация и новини за дейността на работещите от уязвимите групи по проекта

Актуална информация и новини за дейността на работещите от уязвимите групи по проект и техния принос при изпълнение на заложените задачи от създаденото Социално Предприятие"Озеленяване и благоустройство-Мадан". ...

НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ”РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН”

Вече един месец община Мадан в качеството си на бенефициент по проект BG05M9ОP001-2.010-0702-СО1 "Развитие на социалното предприемачество в община Мадан" цели да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазар на труда и други социално изключени лица, чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика. Осигурена е заетост дванадесет месеца на лица от уязвимит ...

Осигурена е заетост на 37 лица за период от 12 месеца по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в Община Мадан"

От 02 януари 2019 г. по проект BG05M9OP001-2.010-0702  „Развитие на социално предприемачество в община Мадан" е осигурена заетост на 37 лица за период от 12 месеца в рамките на създаденото по проекта общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“. Лицата са назначени по длъжности,  както следва: Директор -  1 бр.; Психолог - 1 бр.; Счетоводител, той и експерт “Човешки ресурси”- 1  бр.; “Работник , озе ...