Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси

Извършвани дейности през м. март 2020 г.

През м. март 2020г. работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“ – Мадан се грижат за добрия облик на града и населените места.  Работниците по поддръжка на пътища основно почистват  и поддържат улици, тротоари, пътища, мостове, водещи ивици и настилки. Работниците по озеленяване извършват подготовка на площите за озеленяване, като изчистват стара растителност, бурени и коренища, разстилат почвата и подравняват терени. Също така почиства ...

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предоставя възможност на желаещите да се възползват от услугата „ГРАДИНАРСТВО“

Към настоящия момент ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предоставя възможност на желаещите да се възползват от услугата „ГРАДИНАРСТВО“, която включва следните подуслуги: Ø  почистване на площи (почистване на суха, стара растителност, бурени, корени, шума и др.); Ø  фрезоване на площи (обработване на почвата с фреза механизирано окопаване, прекопаване и оране – за подготовка на почвата преди засяване); ...

Устойчивост на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“ - Мадан

От 02.01.2020г. община Мадан осигури устойчивост на постигнатите резултати за назначените представители на целевата група от Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ създадено по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“. В бюджета на общината са осигурени средства за продължаване на работата на предприятието на 30 работника от целевата група и един от екипа на предприятието за период от 6 ...

Работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ усилено работят по изпълнение на дейностите и през последния месец

Работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ усилено работят по изпълнение на дейностите и през последния месец от работата по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“. Дейностите през месец декември са насочени основно, към почистване на улици и тротоари от сняг, лед и пясък от опесъчаване; поддържане на водещи ивици и тротоарни настилки; извършване и на други дейности, свързани с подобряв ...

Ден за популяризиране на социалното предприемачество на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“

На 05.12.2019 г. от 11:00 часа, се проведе информационен ден за популяризиране на социалното предприемачество на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“ по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан". Проекта се реализира съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010-0702-C01/14.06.2018 г. между Община Мадан и Министерство на труда и социалната поли ...

Извършени дейности за месец ноември

През м.ноември назначените лица в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан” по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан" изпълняват дейности, по общински обекти на територията на град Мадан и по населените места. Основните дейности са насочени по почистване на улици, тротоари, мостове, паркове, детски площадки и др. от паднала листна маса от дърветата, паднали камъни и свлечена земна маса вследствие от ...

Покана

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН Свали поканата ...

Изпълнение на дейности през м. Октомври

Наетите лица в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ по  проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан продължават да извършват дейности по подобряване облика на общината. Работниците по поддръжка пътища се грижат за почистването на улици и тротоари от паднала листна маса от дърветата, паднали камъни и пясък от скатовете, поддържат и ремонтират пътни настилки и отводнителни съоръжения, водостоци, м ...

Изпълнение на дейности през м.Септември

В периода 25-27 септември, психологът към Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” Мадан проведе поредните групови консултации с лицата от целевата група, които са социално изолирани и демотивирани. Те имат нужда от подкрепа и подпомагане за развитие на социални умения и трудови навици за по-лесно интегриране, развитие на различни навици и умения за живот, както и организиране на свободното време, отдих и развлечения. След проведените консултации, лицата от уязв ...

Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги

Създаденото Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство-Мадан“ по Проект №BG05M9OP001-2.010-0702 “Развитие на социално предприемачество в община Мадан” в изпълнение на Дейност 7 „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ извършва последващо анкетно проучване за търсене на нови партньори/канали за реализация на предлаганите услуги и произвежданите стоки/. Анкетното проучване се ...