Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси

Устойчивост на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“ - Мадан

От 02.01.2020г. община Мадан осигури устойчивост на постигнатите резултати за назначените представители на целевата група от Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ създадено по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“. В бюджета на общината са осигурени средства за продължаване на работата на предприятието на 30 работника от целевата група и един от екипа на предприятието за период от 6 ...

Работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ усилено работят по изпълнение на дейностите и през последния месец

Работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ усилено работят по изпълнение на дейностите и през последния месец от работата по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“. Дейностите през месец декември са насочени основно, към почистване на улици и тротоари от сняг, лед и пясък от опесъчаване; поддържане на водещи ивици и тротоарни настилки; извършване и на други дейности, свързани с подобряв ...

Ден за популяризиране на социалното предприемачество на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“

На 05.12.2019 г. от 11:00 часа, се проведе информационен ден за популяризиране на социалното предприемачество на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“ по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан". Проекта се реализира съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010-0702-C01/14.06.2018 г. между Община Мадан и Министерство на труда и социалната поли ...

Извършени дейности за месец ноември

През м.ноември назначените лица в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан” по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан" изпълняват дейности, по общински обекти на територията на град Мадан и по населените места. Основните дейности са насочени по почистване на улици, тротоари, мостове, паркове, детски площадки и др. от паднала листна маса от дърветата, паднали камъни и свлечена земна маса вследствие от ...

Покана

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН Свали поканата ...

Изпълнение на дейности през м. Октомври

Наетите лица в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ по  проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан продължават да извършват дейности по подобряване облика на общината. Работниците по поддръжка пътища се грижат за почистването на улици и тротоари от паднала листна маса от дърветата, паднали камъни и пясък от скатовете, поддържат и ремонтират пътни настилки и отводнителни съоръжения, водостоци, м ...

Изпълнение на дейности през м.Септември

В периода 25-27 септември, психологът към Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” Мадан проведе поредните групови консултации с лицата от целевата група, които са социално изолирани и демотивирани. Те имат нужда от подкрепа и подпомагане за развитие на социални умения и трудови навици за по-лесно интегриране, развитие на различни навици и умения за живот, както и организиране на свободното време, отдих и развлечения. След проведените консултации, лицата от уязв ...

Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги

Създаденото Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство-Мадан“ по Проект №BG05M9OP001-2.010-0702 “Развитие на социално предприемачество в община Мадан” в изпълнение на Дейност 7 „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ извършва последващо анкетно проучване за търсене на нови партньори/канали за реализация на предлаганите услуги и произвежданите стоки/. Анкетното проучване се ...

Изпълнение на дейности през м.Август

Във връзка, с реализацията по  проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан и създаденото Общинско Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейски социален фонд, се изпълняват заложените дейности по проекта. Продължава изпълнението на  Административн ...

Продължава изпълнение на дейностите, през м.юли

      Продължава изпълнение на дейностите, през м.юли в създаденото Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан” по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан". Назначените лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица/хора с увреждания/  на длъжностите „работник, озеленяване” и „работник, поддръжка на пътища” продължа ...