Устойчивост на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“ - Мадан

От 02.01.2020г. община Мадан осигури устойчивост на постигнатите резултати за назначените представители на целевата група от Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ създадено по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“.

В бюджета на общината са осигурени средства за продължаване на работата на предприятието на 30 работника от целевата група и един от екипа на предприятието за период от 6 месеца.

Чрез постигнатите резултати по проекта се доказа необходимостта от работници, които да поддържат облика на градската среда и населените места в общината.

През месец януари 2020 година работниците от целевата група продължават да се грижат за поддържане на водещи ивици и тротоарни настилки, почистване на улици и тротоари от лед, пясък от опесъчаване, поддържане и ремонтиране на пътни настилки и отводнителни съоръжения, както и на водостоци, мостове и други, поддържане и ремонт на съоръжения и конструкции и др.