Осигурена е заетост на 37 лица за период от 12 месеца по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в Община Мадан"

От 02 януари 2019 г. по проект BG05M9OP001-2.010-0702  „Развитие на социално предприемачество в община Мадан" е осигурена заетост на 37 лица за период от 12 месеца в рамките на създаденото по проекта общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“.

Лицата са назначени по длъжности,  както следва:

  • Директор -  1 бр.;
  • Психолог - 1 бр.;
  • Счетоводител, той и експерт “Човешки ресурси”- 1  бр.;
  • “Работник , озеленяване”  - 17 бр.;
  • “Работник , поддръжка на пътища” - 17 бр.

Създаденото Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан”:

  • има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което:
   - предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост[1] и/или
   - използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел;
  • използва своята печалба на първо място[2] за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици,което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел; и
  • се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.


Одобрените кандидати за персонал на длъжности  Работник, озеленяване” и “Работник, поддръжка на пътища“ са премнали успешно мотивационно обучение „Аз мога“ и обучения за придобиване на професионална квалификация съответно: професия "РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО" и професия "ПОМОЩНИК ПЪТЕН СТРОИТЕЛ".

Проект BG05M9OP001-2.010-0702  „Развитие на социално предприемачество в община Мадан" се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, Процедура чрез подбор на проекти № BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.010-0702-C01.

www.eufunds.bg


[1] Под социална възвращаемост следва да се разбира действия и/или дейности, насочени към подобряване качеството на живот на уязвими групи. Под социална възвращаемост не се разбира и не следва да се включват дарения и благотворителност. 

[2] Под понятието „на първо място“ следва да се разбира минимум 51 % от печалбата, която трябва да се насочва към основната цел на социалното предприятие. Основната цел на социалното предприятие трябва да води до постигане на измеримо положително социално въздействие.