Работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ усилено работят по изпълнение на дейностите и през последния месец

Работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ усилено работят по изпълнение на дейностите и през последния месец от работата по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“. Дейностите през месец декември са насочени основно, към почистване на улици и тротоари от сняг, лед и пясък от опесъчаване; поддържане на водещи ивици и тротоарни настилки; извършване и на други дейности, свързани с подобряване облика на определените райони при възникване на необходимост.

 Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, Процедура чрез подбор на проекти № BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.010-0702-C01. Посредством изпълнението на проекта се улесни достъпа до заетост, осигури се подкрепа за социално включване на хората в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика.