НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ”РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН”

Вече един месец община Мадан в качеството си на бенефициент по проект BG05M9ОP001-2.010-0702-СО1 "Развитие на социалното предприемачество в община Мадан" цели да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазар на труда и други социално изключени лица, чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика. Осигурена е заетост дванадесет месеца на лица от уязвимите групи на територията на община Мадан.