Извършени дейности за месец ноември

През м.ноември назначените лица в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан” по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан" изпълняват дейности, по общински обекти на територията на град Мадан и по населените места. Основните дейности са насочени по почистване на улици, тротоари, мостове, паркове, детски площадки и др. от паднала листна маса от дърветата, паднали камъни и свлечена земна маса вследствие от падналите валежи. Дейности по поддържане и ремонтиране на пътни настилки и отводнителни съоръжения, почистване и отпушване на водостоци, канавки, шахти и други. Поддържане и ремонт на сгради по населени места. Полагане грижи за засадените есенни цветя (теменужки и парички) и цветята в кметствата на населените места.