Ден за популяризиране на социалното предприемачество на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“

На 05.12.2019 г. от 11:00 часа, се проведе информационен ден за популяризиране на социалното предприемачество на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“ по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан". Проекта се реализира съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010-0702-C01/14.06.2018 г. между Община Мадан и Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“.

Целта на проекта е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика.

Провеждането на информационния ден се осъществи с цел да се повиши информираността на местния бизнес, потребителите, представителите на заинтересованите страни и гражданите на община Мадан за възможностите и условията за развитие на социалното предприемачество.

В тази връзка Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“ представи изпълнението на проекта до момента: целите, дейностите и постигнатите резултатите, предлаганите от ОСП продукти и услуги със съответните им цени и добри практики.