Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси
Стартиране на проека
  • 14 юни 2018
  • 00:00
  • гр. Мадан, ул. Обединение 14, 4900

На 14.06.2018 г. между Община Мадан и Министерство на труда и социалната политика - Управляващ орган на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. се сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ за изпълнение на проект „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“.

 

Периодът за изпълнение на проекта е от 14.06.2018 г. до 31.12.2019 г.

 

Предвижда се реализацията на следните дейности:

  Създаване на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“;
  Кадрово и материално обезпечаване на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“;
  Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост чрез провеждане на Мотивационно обучение "Аз мога“;
  Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
  Организиране и провеждане на Професионално обучение;
  Осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
  Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
  Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

 

Целта на проекта е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ и ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ДРУГИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИ ЛИЦА чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика. Предвижда се осигуряване на заетост до 12 месеца на 34 броя лица от уязвимите групи на територията на община Мадан (Хора с увреждания и Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица) към създаденото в рамките на проекта ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН“.

Община Мадан предвижда да наеме административен екип на Общинското социално предприятие, който ще се състои от Директор – 1 брой, Психолог – 1 брой и Счетоводител, той и експерт „Човешки ресурси“ – 1 брой, като лицата на които ще им бъде осигурена заетост за период от 12 месеца, не попадат в посочените дефиниции за неактивни и безработни лица.

 

Специфични цели:

1) Да се подобри качеството на живот в община Мадан, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на лица от рискови групи;

2) Да се осигури подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика;

3) Да се улесни достъпа до заетост на целевата група въз основа на модернизиране на социалната политика на община Мадан;

4) Да се създадат условия за заетост и съответно заемане на по-качествени работни места чрез психологическо подпомагане, мотивиране и професионално обучение;

5) Да се извърши проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги от общинското социално предприятие;

6) Да се популяризира социалната икономика и социалното предприемачество, чрез създаване на Интернет страница по проекта.

 
Общата стойност на проекта възлиза на 391 154,40 лева, в т.ч.:

§  332 481,24 лв. /85%/ - средства от ЕСФ;

§  58 673,16 лв. /15 %/ - национално съфинансиране.

 

Посредством включване в заетост на лица от уязвимите групи в настоящия проект: ЩЕ СЕ задоволят техните основни жизнени потребности чрез подходящи условия за трудова дейност; ЩЕ СЕ осигури безопасна и сигурна трудова среда, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности; ЩЕ СЕ осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата от уязвими социални групи; ЩЕ СЕ осигурят адекватни условия, необходими за трудова дейност на лицата от уязвими групи.