Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси
  • 13 дек 2019
  • 18:00
  • гр. Мадан, ул. Обединение 14, 4900

В периода 11-13.12.2019г. ще бъдат проведени групови консултации на лицата от уязвимата група по проект № BG05M9OP001-2.010-0702 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН”, които ще бъдат насочени към оказване на подкрепа и консултиране за развитие на социални умения и трудови навици, организиране на свободното време и поощряване на автономността и независимостта им.