Проведено анкетно проучване в периода от 01.02.2019 год. до 28.02.2019 год, по проект "Развитие на социално предприемачество в община Мадан"

В изпълнение на Дейност 7 „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ отПроект №BG05M9OP001-2.010-0702 “Развитие на социално предприемачество в община Мадан”, е извършено проучване на територията на община Мадан, вкл. съседни общини, проучване за търсене на нови партньори/канали за реализация на предлаганите услуги и произвежданите стоки/. Анкетното проучване е осъществено чрез метода на интервю/анкета, проведено в периода от 01.02.2019г. до 28.02.2019г. В резултат на това са събрани 91 попълнени анкетни карти. От тях най-голямо представителство имат анкетите събрани от граждани на община Мадан, следвани от анкетите на представители на бизнеса, най-малка извадка има от представители на съседни общини.В резултат от проучването е направен Доклад-анализ, утвърден от Кмета на община Мадан на 21.03.2019 г., съдържащ анализ на ситуацията, визия, цели, приоритети и планирани бъдещи действия; разработен и утвърден продуктов асортимент, методи за реклама на предлаганите услуги и произвежданите продукти.

От проведеното анкетно проучване става ясно, че има добри перспективи за развитие на социалното предприемачество в община Мадан. Търговците и гражданите на територията на общината са заинтересовани от предлагането на новите видове продукти – разсади за цветя (различни видове) и услугата „Градинарство“, включваща следните дейност/подуслуги: почистване на площи; фрезоване на площи; косене на трева; обработване на почва на кв.м.

Горе цитираните услуги ще се извършват от наетите лица по проекта.